Regulamin Finału Programu "Symbol 2024"

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” dotyczy wszystkich osób organizujących i uczestniczących w Finale Programu Symbol zwanym także „Wydarzeniem”, który podzielony jest na dwie Gale Finałowe Programu Symbol. Gala ESG Symbol odbędzie się 21 listopada 2024, natomiast Gala Symbol odbędzie się 22 listopada 2024. Finał Programu Symbol odbędzie się w Hotelu Monopol w Katowicach.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest PubliCity Prasowa Promocja Biznesu Joanna Drzazga-Lisiecka, zwany także „PubliCity Media Group” z siedzibą w Katowicach, 40-013, ul. Staromiejska 7, NIP: 6452309905, REGON: 241394363, adres poczty elektronicznej: redakcja@monitorrynkowy.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do uczestnictwa w Finale Programu Symbol także wówczas, gdy jego data lub miejsce ulegną zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Wszelkich informacji dotyczących Wydarzenia udziela Organizator pod nr telefonu: +48 32 206 80 56, oraz pod adresem e-mail: sekretariat@symbol.com.pl.
 3. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu są warunkiem koniecznym udziału w Wydarzeniu.
 4. Finał Programu Symbol, podzielony na dwie Gale Finałowe Programu Symbol, jest wydarzeniem, na które do udziału uprawomocnia zaproszenie Organizatora lub zakupienie biletu wstępu. Informacja o kosztach za bilet wstępu dostępna jest u Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji Uczestników Wydarzenia.
 5. Uczestnicy mogą wziąć udział w Wydarzeniu w miejscu odbywania się Finału wyłącznie w formie stacjonarnej.
 6. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania i przejazdu. Koszty przejazdu i zakwaterowania związane z udziałem w Wydarzeniu Uczestnik ponosi samodzielnie.
 8. Rejestracji na wyznaczoną Galę Finałową Programu Symbol należy dokonać poprzez dedykowany formularz rejestracyjny, do którego odnośnik zostanie przesłany drogą elektroniczną przez Organizatora nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia.
 9. Godziny, w których odbędzie się Wydarzenie, zostaną wskazane w agendzie Wydarzenia. Agenda zostanie udostępniona na dedykowanej stronie internetowej formularza rejestracyjnego.
 10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawiane podczas Wydarzenia.


  §1
  Bezpieczeństwo i zasady podczas Wydarzenia oraz identyfikacja uczestników
 1. W trakcie trwania Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Organizatora.
 2. Dokonanie rejestracji przez Uczestnika upoważnia go do wstępu na Wydarzenie.
 3. Uczestnik po przybyciu do obiektu, w którym odbędzie się Wydarzenie, zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności w punkcie rejestracyjnym, znajdującym się przy głównym wejściu do obiektu.
 4. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu.
 5. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa podczas Wydarzenia, a w szczególności poprzez wprowadzenie zakazu wnoszenia na teren Wydarzenia:
  1. broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha;
  2. alkoholu;
  3. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi;
  4. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, świec dymnych;
  5. środków odurzających i substancji psychotropowych;
  6. środków trujących i promieniotwórczych;
  7. płynów łatwopalnych;
  8. wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu.
 6. Dodatkowo wprowadza się zakaz:
  1. wprowadzania na teren obiektu psów i innych zwierząt;
  2. niszczenia wszelkich obiektów małej architektury, w tym stanowisk innych wystawców;
  3. prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie obiektu, gdzie organizowane jest Wydarzenie;
  4. wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczony informacją „zakaz wstępu”;
  5. palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 7. Przedstawiciele Organizatora, w tym służby ochroniarskie są uprawnione do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania osoby bez uprawnień do opuszczenia Wydarzenia;
  2. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione;
  3. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Wydarzenie;
  4. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w Wydarzeniu oznacza potencjalne przebywanie Uczestnika wśród znacznej liczby osób, co wiąże się z ryzykiem rozprzestrzeniania się i narażenia Uczestnika na zarażenie, w szczególności wirusami, w tym wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. Uczestnik, biorąc udział w Wydarzeniu, akceptuje powyższe ryzyko.
 9. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.


  §2
  Zmiana zasad organizacji Wydarzenia
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Wydarzenia w przypadkach losowych, niezależnych od Organizatora (w tym z epidemią COVID-19), w szczególności poprzez przeprowadzenie Wydarzenia wyłącznie on-line.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub agendy Wydarzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej organizację Wydarzenia, ryzyka wprowadzenia regulacji uniemożliwiających organizację Wydarzenia lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestników. W powyższych przypadkach, w zakresie dopuszczalnym prawem i z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub odrębnej umowy, Organizator nie odpowiada za szkody Uczestników / Kupujących wynikające z odwołania lub zmian terminów Wydarzenia, w tym za koszty związane z transportem lub rezerwacjami hotelowymi; Organizator nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat / wynagrodzeń za rezerwacje pakietów, miejsc lub innych świadczeń, w tym w zakresie, w jakim pokrywają poniesione już koszty Organizatora.


  §3
  Prawa własności intelektualnej
 1. Prawa do tytułu i agendy Wydarzenia, strony www, układu, logo, grafik, zdjęć, plików audio i wideo i wszelkich innych materiałów wykorzystywanych do promocji Finału Programu Symbol przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw.
 3. Zakazane jest usuwanie lub modyfikowanie informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnej zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących wydarzenia.


  §4
  Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku
 1. Organizator może rejestrować i utrwalać przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora w przyszłych latach.
 2. Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w szczególności poniższe pola eksploatacji:
  1. wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  2. obróbka;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
  4. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
  5. wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy do używania na podstawie innego stosunku prawnego;
  6. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych;
  7. wykorzystanie w utworach multimedialnych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, Panelisty przez innych Uczestników lub przez inne osoby.
 4. Nagrania i inne materiały obrazujące przebieg Wydarzenia mogą podlegać publikacji przez Organizatora lub podmioty działające na jego rzecz, w szczególności rozpowszechnianiu w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, LinkedIn, YouTube itp. w ramach profili lub stron prowadzonych przez Organizatora) oraz transmisji na żywo za pośrednictwem Internetu, a także być wykorzystywane na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia Regulaminu (lub jego zmian) polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje wypowiedzi i prezentacje przedstawiane podczas Wydarzenia.


  §5
  Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia jest PubliCity Prasowa Promocja Biznesu Joanna Drzazga-Lisiecka, zwany także „PubliCity Media Group” z siedzibą w Katowicach, 40-013, ul. Staromiejska 7, NIP: 6452309905, REGON: 241394363, adres poczty elektronicznej: redakcja@monitorrynkowy.pl.
 2. PubliCity Media Group będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika wskazane w formularzu rejestracyjnym do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa w Wydarzeniu oraz w celu informowania o szczegółach organizacyjnych dotyczących Wydarzenia; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgłoszenie się Uczestnika poprzez rejestrację.
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym dla PubliCity Media Group usługi związane z realizacją Finału Programu Symbol lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z organizacją wydarzenia i procesu obsługi Uczestników.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rejestracji i udziału w Wydarzeniu.
 5. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych za zgodą Organizatora.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania poprawnej rejestracji udziału w Finale Programu Symbol (a tym samym do samego udziału w Wydarzeniu); Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy poinformować Organizatora, wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem formularza, zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia.
 7. Dane osobowe nie są wykorzystywane przez PubliCity Media Group do profilowania.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika, jak również informacje dotyczące plików cookies, zawarte są w Polityce prywatności.


  §6
  Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszym Regulaminie, powinny być zgłaszane w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie i przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Wydarzenia.
 2. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Wydarzenia powinny być kierowane na adres e-mail: sekretariat@symbol.com.pl lub na adres do korespondencji: ul. Staromiejska 7, 40-013 Katowice.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.


  §7
  Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Uczestnikiem, a Organizatorem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i opieczętowania go przez Właściciela PubliCity Media Group z siedzibą w Katowicach.
 4. Uczestnik podczas rejestracji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Wydarzenia.
 6. Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej podczas Wydarzenia, w szczególności Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub podmiotowi udostępniającemu budynek, w którym odbywa się Wydarzenie.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem https://symbol.com.pl/regulamin-wydarzenia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o których niezwłocznie poinformuje Uczestników.

 

Data aktualizacji regulaminu: 11.03.2024 r.